Gizlilik Ve Çerez Politikası

Gizlilik Politikası:
Operagiyim.com.tr olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Operagiyim.com.tr Gizlilik Politikası, üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Operagiyim.com.tr çerez politikası İşbu Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz parçasıdır.
İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Operagiyim.com.tr tarafından işletilmekte olan operagiyim.com.tr internet sitesi ile mobil site ve uygulamanın işletilmesi sırasında Operagiyim.com.tr üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları tarafından Operagiyim.com.tr ile paylaşılan veya Operagiyim.com.tr ’nin, üyeler/ziyaretçiler/kullanıcıların Operagiyim.com.tr ’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.
Hangi Veriler İşlenmektedir?
Aşağıda Operagiyim.com.tr tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.
Kimlik Bilgisi
İletişim Bilgisi
Kullanıcı Bilgisi
Kullanıcı İşlem Bilgisi
İşlem Güvenliği Bilgisi
Finansal Bilgi
Pazarlama Bilgisi
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.
Kişisel Veri İşleme Amaçları
Operagiyim.com.tr , üyeler/ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, üyeler/ziyaretçiler/kullanıcıların Operagiyim.com.tr üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Operagiyim.com.tr ’nin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Operagiyim.com.tr tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Operagiyim.com.tr tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Operagiyim.com.tr ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Operagiyim.com.tr ’nin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.
Üyeler/Ziyaretçiler/Kullanıcıların Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Üyeler/ziyaretçiler/kullanıcıların açık rızası kapsamında Operagiyim.com.tr, üyeler/ziyaretçiler/kullanıcıların Operagiyim.com.tr üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, üyeler/ziyaretçiler/kullanıcılara özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.
Kişisel Verilerin Aktarımı:
Operagiyim.com.tr , üyeler/ziyaretçiler/kullanıcılara ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Operagiyim.com.tr ’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Operagiyim.com.tr, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), üyeler/ziyaretçiler/kullanıcıların güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Operagiyim.com.tr hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Operagiyim.com.tr , iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Operagiyim.com.tr üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından başvuru formu doldurularak iletilebilecektir. Operagiyim.com.tr , söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Operagiyim.com.tr ’nin taleplere ilişkin olarak gönderim yöntemine bağlı olarak oluşacak masrafları veri sahibinden talep etme hakkı saklıdır.
Çerez Politikası:
Operagiyim.com.tr olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.
Çoğu web sitesinde olduğu gibi, Operagiyim.com.tr ile mobil site ve uygulamanın ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.
İşbu Çerez Politakası Operagiyim.com.tr Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.
Operagiyim.com.tr , bu Çerez Politikası’nı Operagiyim.com.tr’de hangi çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Operagiyim.com.tr tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Operagiyim.com.tr Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.
Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.
Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:
Çerezi yerleştiren tarafa göre, Operagiyim.com.tr çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Operagiyim.com.tr çerezleri, Operagiyim.com.tr tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Operagiyim.com.tr ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Operagiyim.com.tr ’yi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
Kullanım amaçlarına göre, Operagiyim.com.tr ’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
Operagiyim.com.tr Google, Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect
Neden Çerezler Kullanılmaktadır?
Operagiyim.com.tr ’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
Operagiyim.com.tr ’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Operagiyim.com.tr üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Operagiyim.com.tr ’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
Operagiyim.com.tr’yi analiz etmek ve Operagiyim.com.tr ’nin performansını arttırmak. Örneğin, Operagiyim.com.tr’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Operagiyim.com.tr’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
Operagiyim.com.tr’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Operagiyim.com.tr üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Operagiyim.com.tr ’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.
Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
Operagiyim.com.tr , kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Operagiyim.com.tr’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.
Operagiyim.com.tr’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ziyaretçiler, Operagiyim.com.tr ’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Operagiyim.com.tr ’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
Hangi Haklara Sahipsiniz?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Operagiyim.com.tr’ye başvurarak, kendileriyle ilgili,
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir
Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında başvuru formu doldurularak iletildiğinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Operagiyim.com.tr, taleplere ilişkin gönderim yöntemine bağlı olarak masraf ortaya çıkması durumunda ücret talep etme hakkını saklı tutar.
Gizlilik ve Çerez Politikası Değişiklikleri
Operagiyim.com.tr , Gizlilik Politikası ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Operagiyim.com.tr’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Operagiyim.com.tr’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.
Operagiyim.com.tr , Gizlilik ve Çerez Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Operagiyim.com.tr ’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.